Radio klub „Pirot“ YU1INO povodom YOTA aktivnosti …rad na 3,5 i 7 MHZ